Projektinhallinta

Projektinhallinnan 60 tärkeintä termiä

2 min luku | 12.3.2020

Projektinhallinta on laaja ja monipuolinen ala, jonka oman ammattislangin määrittely on hankalaa kokeneille proikkareillekin. Tästä artikkelista löydät selitykset yli 60 projektinhallinnassa käytetylle termille, aina agilesta waterfall-projektinhallintaan.

Agile

Agilessa, eli ketterässä menetelmässä projektille ei määritellä tarkkaa tavoitetta alussa, vaan projektin annetaan elää. Agilen tavoite on tuottaa toimivia tuotteita keskittyen käyttäjien tarpeisiin. Menetelmässä korostuu joustavuus, mahdollisuus nopeisiin muutoksiin kesken projektin ja asiakaslähtöinen ajattelu. Agile-menetelmät on kehitetty ohjelmistokehityksen projekteihin, mutta niitä käytetään nykyään myös muihin kehitysprojekteihin. Tunnetuimpia yksityiskohtaisia agile-menetelmiä ovat Scrum ja Extreme Programming.

Alihankinta

Projekteihin liittyy toisinaan alihankintatyötä eli projektissa hyödynnetään yrityksen ulkopuolista osaamista tai materiaalia. Alihankintakustannukset voidaan laskuttaa suoraan asiakkaalta tai sisällyttää projektin tarjoukselle – varsinkin jälkimmäisessä tapauksissa alihankintakulut on huomioitava aina projektin katetuottolaskennassa.

Allokointi

Resurssien allokointi tarkoittaa rajallisten voimavarojen (työaika, budjetti) jakamista eri käyttökohteisiin. Projektinhallinnassa allokointi on usein projektipäällikön vastuulla, ja viittaa yleensä siihen, kuinka projektityö kohdistetaan ja jaetaan ajallisesti tiimin jäsenille. Allokoinnin ansiosta työntekijällä on selkeä hahmotus omasta työstä ja sen aikataulusta. Allokoinnin suomenkielinen nimitys voisi olla myös kohdistaminen tai jyvitys.

API

API on ohjelmistorajapinta, joka tulee sanoista application programmatic interphase.
Rajapinnan avulla voidaan integroida eri ohjelmistoja toisiinsa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen ohjelmistojen välillä. Esimerkiksi projektinhallintajärjestelmä kannattaa yhdistää taloushallintoon, jotta laskut siirtyvät suoraan kirjanpitoon. Integraatioita käytetään tavallisimmin tiedonsiirron automatisointiin, mikä säästää aikaa, vähentää virheitä ja helpottaa projektityöntekijöiden työtä.

Arvioitu kate

Arvioitu kate on laskutusennusteen ja kuluennusteen erotus:
(laskutusennuste – kuluennuste)

Arvioitu kateprosentti on arvioidun katteen suhde laskutusennusteeseen:
(laskutusennuste – kuluennuste / laskutusennuste * 100)

Arvopohjainen hinnoittelu

Arvopohjaisessa hinnoittelussa hinta määräytyy asiakkaan kokeman arvon perusteella. Jotta arvopohjainen hinnoittelu osuu oikeaan ostajan ja myyjän kannalta, täytyy asiakkaat tuntea perusteellisesti. Parhaimmillaan arvopohjainen hinnoittelu palvelee asiakasta, tehostaa työntekijöiden toimintaa ja vakauttaa yrityksen katerakennetta.

Lue lisää: Hinnoittelun haasteista ja parhaista käytännöistä

Asiakastyytyväisyys

Tyytyväinen asiakas on projektin tärkeimpiä saavutuksia. Siksi asiakastyytyväisyyden takaaminen on yksi projektin suurimmista haasteista. Korkean asiakastyytyväisyyden pohjana toimii pidetyt lupaukset, eli projektin toteutuminen sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Asiakastyytyväisyyttä voi ja kannattaa mitata jokaisen projektin jälkeen esimerkiksi NPS-mittauksella.

Budjetti

Projektin budjetilla viitataan yleensä projektisuunnitelman kohtaan, jossa projektin tulot ja kulut on listattu. Budjetin tavoitteena on laskea, paljonko projektin tuottaminen maksaa, ja paljonko sillä on mahdollista tehdä voittoa.

Critical path

Kts. kohta Kriittinen polku

CRM-järjestelmä

CRM-järjestelmä on asiakkaiden ja myynnin johtamisen järjestelmä. CRM-järjestelmä pitää sisällään suuren määrän asiakasdataa, jota voidaan hyödyntää asiakassuhteiden ylläpidossa sekä uusmyynnissä. CRM-järjestelmä toimii yksittäisten myyjien tukityökaluna, mutta myös johdon työkaluna paljastaen mm. kannattavimmat asiakkuudet. CRM-järjestelmien hankinnassa kannattaa huomioida oman toimialan vaatimukset, sillä monelle alalle on suunniteltu toimialakohtaisia järjestelmiä.

Deadline

Deadline, eli projektin suunniteltu päätöspäivä, on projektin onnistumisen ja tavoitteellisuuden kannalta tärkeää sopia tarkasti. Deadlinessa pysyminen on usein haastavaa vaikeasti ennakoitavien riskien sekä muuttuvan toimintaympäristön vuoksi. Valmistuminen saattaa pitkittyä esimerkiksi asiakkaasta, liiketoimintaympäristöstä tai resursseista johtuvista syistä. Ennen projektia tehty riskianalyysi auttaa näiden mahdollisten viivästyksen aiheuttajien hahmottamisessa.

ERP

ERP eli enterprise resource planning viittaa ohjelmistoon tai ohjelmistokokonaisuuteen, jolla hallinnoidaan yrityksen toimintaa. Ideana on yhdistää yhden järjestelmän alle mahdollisimman monta toimintoa, jotta tiedot ovat helposti käytettävissä eri alueilla. Toiminnanohjausjärjestelmiä on tarjolla monien erilaisten toimialojen ja yritysten tarpeisiin aina teollisuusyrityksistä palveluyrityksiin, jolloin järjestelmien sisältämät toiminnot usein vaihtelevat vastaamaan kunkin toimialan vaatimuksiin.

Excel

Microsoft Excel on monipuolinen taulukkotyökalu erilaisiin raportoinnin ja laskennan tarpeisiin, mutta ei useinkaan ole paras ratkaisu ketterään projektinhallintaan. Projektinhallintaan liittyy jo pienikokoisella yrityksellä paljon toimintoja kuten myyntiaktiviteetteja, tuntikirjauksia, projektien aikataulutusta sekä luonnollisesti laskutusta. Pelkän Excelin käyttäminen vie usein paljon työaikaa, lisää virheitä ja luo turhia siiloja tiedonsiirrossa projektitiimin välille.

Lue 6 syytä, miksi pelkkä Excel ei riitä projektinhallintaan

Gantt-kaavio

Gantt-kaavio on työkalu, joka auttaa visualisoimaan projektin eri vaiheiden kestoa ja päällekkäisyyksiä. Se toimii projektipäällikön apuna projektien suunnittelussa, resursoinnissa ja aikataulutuksessa. Kaaviossa projekti on esitetty aikajanana, jolle kukin työ tai vaihe viedään sen keston mukaan. Näin on helppo hahmottaa, milloin mikäkin vaihe kannattaa toteuttaa, ja mitkä työt on oltava valmiina ennen seuraavan vaiheen aloittamista.

gantt kaavio
GANTT-kaavio

Hinnasto

Projektityön hinnoittelustrategia perustuu usein joko tunti-, kiinteä- tai arvopohjaiseen hinnoitteluun. Asiantuntijatyön hinnoittelussa haastavinta on se, että aineettomalle pääomalle eli henkilöiden osaamiselle ja ajalle on määritettävä hinta. Siksi tuntiperusteinen hinta olisi monesti helpoin, mutta harvoin paras vaihtoehto.

Lue lisää: Projekti- ja asiantuntijayritysten hinnoittelun haasteista

Hit rate

Hit rate on myynnin mittari, jolla voidaan mitata myyjän, myynninvaiheen tai kokonaismyynnin menestystä. Hitrate lasketaan jakamalla voitetut myyntityöt myyntitöiden kokonaismäärällä:

hit rate laskukaava

Hit rate antaa myyntieurojen lisäksi viitettä myynnin tehokkuudesta ja kannattavuudesta. Hit raten avulla saadaan helpommin kiinni myynnin kehityskohteet.

Lue lisää hit raten mittaamisesta

Integraatio

Kts. kohta API

Kalenterit ja kalenterointi

Verkkokalenterit, kuten Google ja Office 365, ovat yleisesti käytettyjä ja tärkeitä työkaluja monessa yrityksessä. Kalentereiden käyttö korostuu asiantuntija- ja projektityössä, sillä ihmisten resursointi ja ihmisten aika luovat yrityksen tuoton. Projektien aikataulutus ja aikataulussa pysyminen ovat merkittäviä tekijöitä projektien onnistumisen kannalta, joten kalenterit kannattaa ehdottomasti integroida osaksi käytössä olevaa projektinhallintaohjelmaa. Visma Severassa ja ValueFramessa on valmiit yhteydet Googlen ja Officen kalentereihin.

Kanban-taulu

Kanbanin tehtävä on visualisoida projektin ja projektiin liittyvien työtehtävien etenemistä. Kanban-tauluun rakennetaan työhön tai projektiin kuuluvat vaiheet, joiden kautta jokainen tehtävä etenee. Kanban-taulun tehtävä on helpottaa työnvirtausta ja haastekohtien löytämistä. Kanban-taulun ja -menetelmän hyödyntäminen soveltuu parhaiten tasaisesti eteneviin töihin sekä projekteihin, jotka vaativat kuitenkin joustavaa lähestymistapaa.

Projektitehtävien kanban
Kanban-taulu

Kassavirta

Kassavirta nimensä mukaisesti tarkoittaa yritykseen virtaavaa rahaliikennettä. Kassavirta kertoo yrityksen tämän hetkisen maksuvalmiuden ja auttaa erityisesti yrittäjää tai taloushenkilöitä hahmottamaan oman liiketoiminnan likviditeettiä tulojen sekä menojen suhteen perusteella. Negatiivinen kassavirta tarkoittaa, että menoja on enemmän kuin tuloja, ja pitkässä juoksussa haittaa yllättäviin menoihin varautumista.

Kate / projektikate

Projektikate on yksi projektikohtaisista kannattavuuden mittareista. Kate on yksinkertaistettuna projektin myyntituotto, josta on vähennetty projektin muuttuvat kustannukset, esimerkiksi materiaalit ja alihankintatyö, sekä työntekijöiden palkat.

Kts. myös Myyntikate

Katelasku

Keskituntihinta

Keskituntihinta on tunnusluku, joka kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta. Lukua pidetään tilitoimistojen yhtenä tärkeimpänä mittarina, mutta keskituntihintaa käytetään myös muilla asiantuntijatoimialoilla. Keskituntihinta lasketaan kaavalla (laskutus – suorat kulut) / tunnit.

Lue lisää keskituntihinnasta

Ketterät projektinhallinnan menetelmät

Ketterillä projektinhallinnan menetelmillä pyritään projektien joustavaan etenemiseen, huomioidaan muutokset projektin aikana ja tähdätään maksimaaliseen lopputulokseen, esimerkiksi asiakkaan saamaan arvoon.

Kts. myös Agile projektinhallinta ja projektinhallintamenetelmä

Lue lisää projektinhallinnan ketteristä menetelmistä

Kiinteä hinnoittelu

Projektien kiinteä hinta perustuu arvioon käytetystä työmäärästä ja alihankintakustannuksista. Kiinteä hinnoittelu vaatii tarkan määrittelyn ja laskennan historiatietoihin perustuen, jos tarkoituksena on optimoida projektin kate. Parhaimpaan tulokseen ostajan ja myyjän kannalta pääsee siten, että seuraa tarkasti tehtyä työaikaa myös kiinteästi hinnoitelluissa projekteissa. Kiinteä hinnoittelu on ostajalle siinä mielessä turvallinen, että hän tietää tarkalleen, mitä projekti tulee maksamaan.

Lue lisää projektien hinnoittelusta

KPI-luvut

KPI-luvut (key performance indicators) eli suorituskyvyn mittarit auttavat arvioimaan liiketoiminnan menestystä. Yleisten suorituskyvyn mittareiden lisäksi projektiliiketoiminnassa voi hyödyntää omia erityi

Kriittinen polku

Kriittinen polku (Critical Path) on projektinhallinnan malli, jossa projektiin liittyvät tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet (mikä tehtävä on suoritettava ennen toista) mallinnetaan etenemispoluksi. Mallinnuksessa määritellään nk. kriittiset tehtävät, eli ne tehtävät, joiden viivästyessä koko projekti myöhästyy, sekä lasketaan näiden tehtävien kesto. Polun ansiosta projektille voidaan laskea hyvinkin tarkasti aikaisin tai myöhäisin mahdollinen päättymispäivämäärä. Mallin avulla nähdään selkeästi, mitkä projektin vaiheista ovat onnistumisen kannalta tärkeimpiä ja pystytään puuttumaan aikaisessa vaiheessa mahdollisiin viivästyksiin.

Kulut

Projekteihin liittyy aina joitakin kuluja, joiden seuranta on merkittävää työn kannattavuuden määrittämisessä. Kulut voidaan määritellä kiinteisiin ja muuttuviin. Kuluja aiheutuu mm. suoraan asiantuntijoiden käyttämän työajan sekä ulkoisten hankintakulujen perusteella.

Kuluennuste

Kuluennuste on yksinkertaisuudessaan projektille alkuvaiheessa ennustettu kulujen määrä. Kuluennusteen ja laskutusennusteen erotuksen avulla voidaan arvioida projektin katetta.

Kts. myös Kustannusarvio

Kustannusarvio

Kustannusarvion laatiminen on erityisen yleistä rakennusalan projekteissa. Aivan samoin sitä voi ja kannattaa käyttää muussakin projektinhallinnassa. Kustannusarviolle lasketaan kaikki projektin kohdalla realisoituvat kulut käytetystä (oman tiimin) työajasta, alihankintakuluista ja mahdollisista tuotteista tai tarvikkeista. Kulut kannattaa laskea mahdollisimman tarkasti, jotta projektin edistyessä ei tule ylläyksiä.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikka on yrityksen pienin toimintayksikkö, jolle suuntautuvat ja jonka aiheuttamat kustannukset lasketaan erikseen. Kustannuspaikan tarkoituksena on siis saada kohdistettua syntyviä kuluja raportoinnin ja kirjanpidon tarpeisiin. Projektiliiketoiminnassa kustannuspaikka määritellään usein tiimi- tai osastotasolla.

Käyttöaste

Käyttöaste kertoo, kuinka suuri osa henkilöstön käyttämästä työajasta pystytään laskuttamaan. Käyttöastetta heikentää alhainen myynti, liiallinen hallinnollisten ihmisten määrä, resurssien tyhjäkäynti sekä sisäiset projektit. Tehokkaalla resursoinnilla käyttöastetta voidaan puolestaan parantaa.

(100 * Toteutunut laskutus / (Henkilöstön määrä x työtunnit x listahinta))

Laskentakohde

Laskentakohde on kustannuspaikkaa laajempi termi, jolla yleensä viitataan mihin tahansa sovittuun kohteeseen, johon kustannuksia voidaan kululaskennassa ja raportoinnissa kohdistaa. Laskentakohde saattaa yrityksestä ja tehdyistä päätöksistä riippuen olla esimerkiksi kustannuspaikka, dimensio, kampanja, projekti tai jopa sen osa.

Laadunvarmistus

Varsinkin konkreettisia tuotteita valmistaessa, on yksi projektin tärkeistä osista tuotteiden laadunvarmistus. Laadunvarmistuksen perustekijöitä ovat projektitiimin tarvittava osaamis- ja koulutustaso, tuotosten jatkuva testaaminen, kontrollointi sekä testaustulosten jäljitettävyys ja toistettavuus.

Lean projektinhallinta

Lean on yksi tunnetuimmista ketterän projektinhallinnan menetelmistä. Enemmän kuin varsinainen menetelmä lean on ajattelutapa, joka tähtää nopeaan tekemiseen laadukkaasti. Pyrkimyksenä on tehdä mahdollisimman vähän mahdollisimman tehokkaasti. Leanissa ajattelussa ei tähdätä yksittäisten resurssien tehokkuuteen, vaan toimintaa kehitetään asiakkaalle välitetyn arvon perusteella. Leanissa projektinhallinnassa korostuu vastuun ja vapauden jakaminen tiimiläiselle. Työntekijä on itse vastuussa työn onnistumisesta ja saa itse vapaasti päättää, kuinka tavoitteeseen päästään. Ideologia soveltuu erityisesti, kun halutaan keskittyä arvon tuottamiseen asiakkaalle.

Milestone

Milestone, eli projektin rajapyykki, tarkoittaa asetettua tavoiteaikaa, jolloin jokin projektin kriittinen vaihe tai vaiheita on suoritettu. Milestonella saatetaan tarkan aikamääreen sijaan tarkoittaa myös tilannetta, jossa tietty kriittinen vaihe on suoritettu.

Mobiilisovellus

Yhä useammat ohjelmistot tarjoavat projektinhallintaan mobiilikäyttömahdollisuutta. Mobiilisovellus tai -käyttöliittymä on erityisen kätevää kulu- ja työaikakirjausten tekemiseen, jolloin kirjaukset saa tehtyä paikasta ja ajasta riippumatta heti, kun työ tai kulu syntyy. Myös Visma Severa ja ValueFrame ovat käytettävissä mobiilisti.

Myyntikate

Myyntikate eli katetuotto lasketaan karkeasti liikevaihdosta, josta vähennetään muuttuvat kustannukset. Muuttuviin kustannuksiin huomioidaan muun muassa alihankinta ja materiaalikustannukset, sekä yrityksen työntekijöiden palkat ja muut kulut. Myyntikate on vahvasti toimiala- ja yrityskohtainen, ja vaihtelee paljon alasta riippuen.

Kts. myös Kate

NPS

NPS, eli net promoter score, on yksi käytetyimmistä asiakastyytyväisyyden mittareista. NPS mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä / palvelua / tuotetta ystävällesi tai kollegallesi? Vastaukset annetaan asteikolla 0 -10, ja vastausten perusteella asiakkaat jaetaan arvostelijoiksi (0-6) passiivisiksi (7-8) ja suosittelijoiksi (9-10). Vastausten suhteesta lasketaan NPS-luku ohjeiden mukaan.

Lue lisää NPS-luvun mittaamisesta

Kts. myös Asiakastyytyväisyys

Omakustannushinta

Koska projektiyritykset myyvät asiakkailleen työntekijöidensa aikaa ja osaamista, on yritysten selkeästi suurin kustannuserä palkat. Jotta kannattavuudesta saadaan järkevää tietoa, tulee näille työntekijöiden ajan kustannuksille laskea jokin hinta. Tästä kustannuksesta voi käyttää termiä omakustannushinta. Tyypillisesti omakustannushintaan sisällytetään välittömien palkka- ja sivukulujen lisäksi myös yrityksen yleiskuluja tai kaikki yleiskulut.

Lue lisää omakustannushinnan määrittämisestä

Pareto-periaate

Pareto-periaate on yleinen ajatus, jonka mukaan 20 % työstä tuottaa 80 % tuloksesta. Periaate on sovellettavissa lähes mille tahansa liiketoiminnan ja elämän osa-alueelle, ja se on käytössä myös projektinhallinnassa ja lopputulosten laadunvarmistuksessa. Projektinhallinnassa voidaan usein esimerkiksi todeta, että 20 % projektiin käytetystä työajasta tuottaa valtaosan projektin hyödyistä – loppu ajasta kuluu enemmän tai vähemmän turhaan hallinnointiin.

Projektinhallintamenetelmä

Projektinhallinnan ensisijainen tavoite on viedä projektit menestyksellä maaliin. Projektin kestosta, tyypistä ja toimialasta riippuu, mitä projektinhallintamenetelmää käyttäen päästään parhaaseen lopputulokseen. Tavallisimpia projektinhallintamenetelmiä ovat ns. perinteiset menetelmät (esimerkiksi vesiputousmalli) ja uudemmat ketterät menetelmät, nk. Agile-projektinhallinta (esimerkiksi Scrum ja Extreme Programming)

Projektinhallintaohjelma

Projektinhallintaohjelma on projektin suunnitteluun ja läpivientiin suunniteltu järjestelmä, johon on koottu tavallisimmat projektityössä tarvitut ominaisuudet: projektien resursointi ja aikataulutus, tehtävien hallinta, asiakastietorekisteri sekä mahdollisesti myös myynnin hallinta, laskutus ja tarjoustyökalu. Yksi yhteinen järjestelmä selkeyttää projektinhallintaa, vähentää siiloja tiimien ja työntekijöiden välillä ja helpottaa tiedonhallintaa.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö on vetovastuussa projektista. Proikkari osallistuu kiinteänä osana projektin suunnitteluun, läpivientiin ja raportointiin aina projektin alusta loppuun saakka, vastaa projektitiimin kokoamisesta ja ohjaamisesta sekä toimii yhteyshenkilönä projektitiimin ja muiden sidosryhmien välillä. Koska projektipäälliköllä on selkein kuva projektin tilanteesta ja kaikista tehdyistä töistä, olisi parasta jos proikkari myös vastaisi projektin laskutuksesta.

PSA

PSA eli professional services automation on asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä on suunniteltu suoraan asiantuntija- ja projektiyritysten tarpeisiin tukemaan yrityksiä operatiivisessa toiminnassa. PSA-järjestelmä sisältää usein asiakas- ja myynninhallinnan (CRM), työajanseurannan, projektinhallinnan sekä laskutuksen toiminnot.

Rajapyykki
Kts. kohta Milestone

Raportointi

Projektinhallinnan raportointi voidaan jakaa ennustavaan raportointiin tai toteutuneiden lukujen raportointiin. Raportoinnin tarkoituksena on helpottaa projektin kannattavuuden seurantaa, sekä auttaa projektipäällikköä projektin työntekijöiden kapasiteetin ja projektin edistymisen seurannassa. Projektin raportoinnissa käytetyt mittarit ja tunnusluvut tulee aina sopia etukäteen projektitiimin keskuudessa, mutta joitakin yleisimpiä ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyyden mittaaminen, projektin keskituntihinta, sekä projektin kate.

Lue lisää projektin mittaamisesta ja raportoinnista

Resursointi

Resursointi tai resurssienhallinta tarkoittaa tehtävien ja vastuiden määrittämistä projektin alkuvaiheessa. Resursointi on oleellinen osa projektin onnistunutta toteutumista ja on yleensä projektipäällikön vastuulla. Resursoinnin tarkoitus on jakaa projektin tehtävät projektitiimin kesken, maksimoida henkilöstön käyttöaste sekä optimoida kunkin henkilön työkuormatilanne.

Lue tarkemmin, mitä resurssienhallinta tarkoittaa ja miten sitä kannattaa tehdä

Riskianalyysi

Riskit ovat projektin mahdollisia ongelmatilanteita, jotka toteutuessaan haittaavat projektin lopputulosta. Yksinkertaisimmillaan riskianalyysissa pyritään kartoittamaan tällaisten haitallisten tapahtumien todennäköisyyksiä ja seurausten vaikutuksia. Riskienhallinnalla riskejä pyritään ennakoimaan ja valmistautumaan sopivalla tavalla niiden mahdolliseen realisoitumiseen.

Roolitus

Projektin sujuvalla toteutukselle ja lopputuloksen laadulle on tärkeää, että projektiin osallistuu oikeanlaisella taustalla, osaamisella ja yhteistyötaidoilla varusteltuja henkilöitä. Projektin roolitus on yleensä projektipäällikön vastuulla, ja tarkoittaa oikeiden henkilöiden etsimistä ja tehtävien jakamista tiimin henkilöille projektin alussa. Roolituksessa on tärkeää, että kukin henkilö valitaan mukaan vahvuuksiensa mukaan ja projektitiimi tietää, kenen vastuulla mikäkin tehtävä on.

Scrum

Scrum on yksinkertainen ja selkeä projektinhallintamenetelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa tiimin yhteistyötä ja tehokkuutta monimutkaisten tuotekehitysprojektien parissa. Pyrkimyksenä on tarjota selkeät raamit, joiden sisällä voidaan ratkaista monimutkaisiakin ongelmia ja tuottaa samanaikaisesti laadukkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin. Ideana on kasata 3-9 hengen monitaitoinen, tiivis tiimi, joka pyrkii tehokkaasti ja ketterästi viemään kehitysprojektin maaliin. Scrum-tiimissä on selkeät roolijaot, kuten Product Owner sekä Scrum Master. Scrum-viitekehystä hyödynnetään paljon ketterässä ohjelmistokehityksessä, mutta on sovellettavissa myös muille alueille.

Kts. myös Agile

Scrum Master

Scrum Masterin tehtävä on varmistaa Scrum-tiimin suoriutuminen parhaalla mahdollisella tasolla. Hänen vastuullaan on myös huolehtia, että tiimi pystyy keskittymään puhtaasti tekemiseen ja välttyy turhilta sisäisiltä ja ulkoisilta häiriötekijöiltä. Scrum Masterilla ei ole suoraa määräysvaltaa tiimiin, mutta hän varmistaa, että tiimi pysyttäytyy Scrum-viitekehyksen sisällä.

Sidosryhmä

Projektin sidosryhmä viittaa ryhmään tai organisaatioon, joka on mukana vaikuttamassa projektin toteutumiseen tai tuloksiin. Yleisimpiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi projektin toteuttava tiimi, projektipäälliköt, johtajat, alihankintayritykset ja muut yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä loppukäyttäjät (esimerkiksi asiakkaan asiakkaat).

Sprintti

Sprintit eli kehitysjaksot liittyvät vahvasti Scrum-mallin mukaiseen tekemiseen. Scrumin ideana on tehdä jatkuvaa toistoa ja sen myötä kehittää tuotetta optimaaliseksi. Sprinttien aikana kehitetään käyttökelpoinen ja julkaisukelpoinen tuoteversio. Sprintin kesto vaihtelee viikosta neljään viikkoon. Sprintin alussa pidetään aloituspalaveri, jossa valitaan vaikuttavimmat kehityskohteet ja sprintin päätteeksi konkreettiset tulokset esitellään sprinttikatselmuksessa (sprint review). Sprintin aikana kehitystiimi tapaa pikaisesti 15 minuutin ajan joka päivä arvioidakseen edistystä tavoitteeseen nähden (daily scrum)

Tehtävät ja projektitehtävät

Projektit koostuvat lähes aina joukosta tehtäviä, jotka saattavat liittyä projektin tiettyyn vaiheeseen ja ovat merkittäviä projektin onnistumisen kannalta. Selkeä tehtävien hallinta yhteisen työkalun avulla auttaa seuraamaan projektin etenemistä. Esimerkiksi Kanban-taulu selkeyttää projekteihin kuuluvien tehtävien kokonaisuutta. Se auttaa myös jokaista työntekijää hahmottamaan omaa työkuormaansa ja helpottaa oman työn ohjaamista.

Toiminnanohjaus

Kts. kohta ERP

Tuntihinta

Tuntiveloitus on hyvin perinteinen hinnoittelutapa asiantuntija- ja projektiyrityksissä. Palvelulle, henkilölle tai koko projektille määritetään tuntihinta, ja asiakasta laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan. Tuntihinnoittelussa on kuitenkin omat haasteensa, sillä asiakas ei voi etukäteen tietää laskun tarkkaa loppusummaa. Tuntihinnoittelulla voi olla myös tehokkuutta heikentävä vaikutus, jos asiantuntijat tekevät töitä hitaammin, jotta tunteja voidaan laskuttaa enemmän.

Työnohjaus

Projektinhallinnassa työnohjaus tarkoittaa asiantuntija- ja projektityöhön liittyvän työn kokonaisvaltaista hallintaa. Projektinhallinnan perustoimintojen lisäksi työnohjaukseen kuuluu asiantuntijoiden oman työn ketterä ohjaaminen ja mittaaminen.

Valmiusaste

Valmiusaste on prosentuaalinen luku, joka ilmaisee kuinka paljon projektista on tähän mennessä suoritettu. Valmiusasteen laskemisestä tai määrityksestä vastaa yleensä projektipäällikkö. Yleensä käytössä on joko subjektiivinen tai laskennallinen valmiusaste; ensimmäisen kohdalla valmiusaste on nimensä mukaisesti projektipäällikön subjektiivinen arvio siitä, kuinka paljon projektista on suoritettu. Laskennallinen valmiusaste perustuu projektin alkamis- ja loppumispäivämäärään, eri projektin vaiheille arvioituihin työmääriin ja tehtyihin tuntikirjauksiin, joiden avulla voidaan tarkemmin laskea paljonko projektille resursoiduista tunneista on tähän mennessä suoritettu.

Vesiputousmalli

Vesiputousmalli on nimensä mukaisesti hyvin suora ja virtaviivainen tapa hallita projekteja. Mallissa tavoitteet ja aikataulu ovat selkeästi heti alussa määriteltyjä, ja niissä pyritään pysymään tiukasti läpi projektin. Muutoksia projektin aikana tapahtuu vain, jos ne ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta. Vesiputousmalli sopii mahdollisesti kertaluontoisiin ohjelmistoprojekteihin, jotka vaativat tarkkaa ennakkomäärittelyä ja jotka eivät sisällä juurikaan riskejä. Nykyisin ohjelmistokehityksessä suositaan enemmän ketteriä projektinhallinnan menetelmiä.

Waterfall

Kts. kohta Vesiputousmalli

Lue myös: Severa kirkasti näkymää kasvuyrityksen tekemiseen ja tulosten seurantaan

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.